Εγγυήσεις Προϊόντων

Για την πλήρη εναρμόνιση της με την νομοθεσία της Ευρωπαικής Ένωσης (“ΕΕ”) περί εγγύησης προιόντων η ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ (“Εταιρεία”) προσφέρεi περιορισμένη εγγύηση 2 ετών στον αγοραστή του προιόντος (“Πελάτης”). Η περιορισμένη εγγύηση αυτή ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης αγόρασε το προϊόν. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της 2ετούς περιόδου.


Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ επισκευάζει ή προβαίνει σε δωρεάν αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος κατά την διακριτική της ευχέρεια. Η ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ θα επιστρέφει το επισκευασμένο προϊόν ή άλλο προϊόν στον αγοραστή σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Σε περίπτωση επισκευής του προϊόντος θα αλλάζεται το/τα ελαττωματικό/κα εξάρτημα/τα. Σημειώνεται ότι με τον όρο “εξαρτήματα” ή “ανταλακτικά” νοούνται όλα ανεξερέτος τα μέρη του προϊόντος.


Κύρια προϋπόθεση για να ισχύσει η περιορισμένη εγγύηση, ο αγοραστής υποχρεούται να παρουσιάσει την αυθεντική απόδειξη του προϊόντος και παραδίδωντάς το προϊόν σε ένα από τα καταστήματα της ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ. Σημειώνετε ότι όλα τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και να συμπεριλαμβάνουν όλα τα αξεσουάρ και τα κουτιά συσκευασίας.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις φυσικών φθορών καθώς και στις πιο κάτω περιπτώσεις:
1. Tο ελάττωμα δημιουργήθηκε λόγο του ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, έκθεση σε ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού ή άλλες ενέργειες.
2. Ο πελάτης δεν ειδοποίησε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
3. Tο προϊόν δεν έχει επιστραφεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
4. Σειριακός αριθμός του προϊόντος, έχει αφαιρεθεί, σβηστεί, αλλοιωθεί ή είναι αδύνατη η ανάγνωση του.
5. Tο ελάττωμα δημιουργήθηκε λόγω του ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδέθηκε με εξάρτημα που δεν αρμόζει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
6. Tο ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του δικτύου.
7. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το ελάττωμα της συσκευής.
8. Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του πελάτη κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι του πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές ή άλλες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες.
9. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει εντός τριάντα (30) ημερών να παραλάβει τα αντικείμενα που έχει προσκομίσει προς επιδιόρθωση, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη τους.
10. Όλα τα αναλώσιμα ή παρελκόμενα ενός προϊόντος π.χ. (φορτιστές, μπαταρίες, ακουστικά, τροφοδοτικά, ρολόγια υγραερίου και κ.α.) καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας βάση προϋποθέσεων που αναφέρονται στη τρίτη παράγραφο, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
11. Η εγγύηση ισχύει για συσκευές, οι οποίες έχουν πωληθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, είναι υποχρέωση του πελάτη να παραδώσει τη συσκευή στο κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εξαιρούνται συσκευές όπου απαιτείται η επίσκεψη του τεχνικού στο χώρο του πελάτη, π.χ. πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες κτλ).Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αγοραστής αποστείλει το προϊόν στο κατάστημα με courier, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, ολική ή μερική απώλεια προσωπικών δεδομένων κατά την διάρκεια της επιδιόρθωσης της συσκευής. Αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη προσωπικών δεδομένων τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, έχει μόνο ο νόμιμος χρήστης του προϊόντος. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την μερική ή ολική απώλεια δεδομένων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ελάττωμα της ηλεκτρονικής συσκευής, είτε αυτό προήλθε από κατασκευαστικό λάθος (εντός εγγύησης), είτε από λάθος του χρήστη (εκτός εγγύησης).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα, κατά το χρόνο της αρχικής τους αγοράς, είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στην κατασκευή, στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους προηγούμενους όρους και προϋποθέσεις.
Η εταιρεία είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή υπηρεσία είναι αναγκαία, για την αποκατάσταση βλάβης των συσκευών σας, ακόμη και στην περίπτωση μη προμήθειας των συσκευών από την εταιρεία μας.